رویدادها

کمک های خود را اینجا اهدا نمایید

درخواست کمک کنید

آگاهی بدهید

رویدادهای جامعه محلی

پناهگاه زنان و کودکان” برای جمع آوری بودجه ضروری کمک به زنان و کودکانی که در پناهگاه هستند، متکی به رویدادهای خیرخواهانه است. مدت زمان متوسط که یک زن و فرزندش در پناهگاه اقامت دارند بیش از 12 هفته است. هر 120 دلار کمک مالی به یک زن یا کودک کمک می کند تا یک هفته پیش ما باشد. بودجه ها همچنین برای پشتیبانی از برنامه های پیشگیری از خشونت جوانان که به شکستن چرخه خشونت علیه زنان کمک می کنند بکار برده می شوند.

حامیان مالی ما

خط تماس اضطراری: 2544-728-7054

 

خانه           خدمات حمایتی        اهدا نمایید           داوطلب شوید         با ما تماس بگیرید